czwartek, 12 listopada 2020

"Lepszy start przedszkolaków"

Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu przystąpiło  z dniem 1 września 2020 r. do projektu "Lepszy start przedszkolaków", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022 roku i obejmie swym zasięgiem wychowanków oraz nauczycieli placówki.  

W swoich założeniach zakłada wyrównywanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz dysproporcji i deficytów rozwojowych wśród dzieci, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

Cel ten będzie realizowany poprzez organizację zajęć dodatkowych dla wychowanków, wyposażenie i dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówce. 

Projekt przewiduje realizację dodatkowych  zajęć wyrównujących deficyty rozwojowe oraz rozwijających  uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Są to: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, neurologopedyczne, logorytmiczne, surdopedagogiczne, teatralne, terapia słuchowa Metodą Tomatisa, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, usprawniające umiejętności plastyczno-manualne, z zakresu programowania i kodowania, teatralne, taniec nowoczesny, zabawy z muzyką”Rytm, słuch i ruch”, dogoterapia, hipoterapia. 

Zaplanowane w projekcie działania obejmą również udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje z zakresu np.: logopedii, integracji sensorycznej, terapii ręki, programowania i  kodowania, edukacji językowej wg M. Montessori, Metody Krakowskiej, Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach BSFT itp. 

Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znajdzie się między innymi  sprzęt komputerowy, oprogramowania multimedialne, gry i zabawy wspomagające rozwój dzieci w rożnych obszarach rozwoju oraz materiały plastyczno - techniczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Doposażenie i wzbogacenie bazy materiałowej placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewni wychowankom kompleksowe wsparcie zgodnie z ich potrzebami i możliwościami na różnych etapach rozwoju. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 762 114,38 zł, przedszkole uzyskało dofinansowanie w kwocie: 647 791,38 zł. Źródło: Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi"
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz