czwartek, 28 września 2023

Bezpłatne pojemniki na odpady z palenisk

Miasto Sieradz rozpoczyna wyposażanie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki przeznaczone na popioły i żużle z palenisk w ilości 1 sztuka 120 litrowego pojemnika na jedną nieruchomość, na której użytkowane jest palenisko (źródło ciepła na paliwo stałe). Pojemniki zostaną przekazane BEZPŁATNIE w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, a gromadzenia popiołu i żużlu z palenisk w osobnym pojemniku stanie się już wkrótce obowiązkowe.


 W związku z powyższym Urząd Miasta Sieradza zwraca się prośbą do właścicieli nieruchomości, na których użytkowane jest palenisko (źródło ciepła na paliwo stałe) o wypełnienie załączonego zgłoszenia potrzeby podstawienia pojemnika na popioły i żużle z palenisk (w najbliższych tygodniach wzór zgłoszenia wraz z zawiadomieniem o zmianach w systemie zostanie również dostarczony  do skrzynek pocztowych poszczególnych nieruchomości). Osoby, które wypełnią i dostarczą zamieszczone poniżej Zgłoszenie nie muszą już reagować na dostarczony ten sam dokument do skrzynki pocztowej. 

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik oraz późniejsze odbieranie tych odpadów będzie realizowane w ramach ponoszonej opłaty - nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected] (skan, zdjęcie),
- bezpośrednio do Urzędu Miasta Sieradza - okienko nr 4 w Biurze Obsługi Klienta,
- pocztą - na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradzu.
W 2023 roku odbiór popiołu i żużlu z palenisk z dostarczonych pojemników odbywać się będzie w dniach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

  Akcja ma na celu osiągnięcie wyższego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, ograniczenie poziomu masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz zmniejszenia kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Sieradza.

  Urząd Miasta Sieradza zwraca uwagę, iż po wejściu w życie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Sieradz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr LXXXVIII/608/2023 z dnia 30.08.2023 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 7805) wrzucanie popiołu i żużlu z palenisk do pojemnika na odpady zmieszane będzie traktowane jako naruszenie zasad segregacji odpadów i skutkować będzie naliczeniem podwójnej opłaty.

 Popioły pochodzące z kominków nie będących głównym źródłem ciepła budynku należy dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu.

  Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od 1 stycznia 2024 roku w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych miasto Sieradz rozszerzy usługę odbioru odpadów o odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu poszczególnych nieruchomości, w formie tzw. wystawki - podobnie jak funkcjonuje to przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie z częstotliwością 6 razy w roku dla zabudowy jednorodzinnej oraz 12 razy w roku dla zabudowy wielorodzinnej zgodnie z harmonogramem, który zostanie Państwu dostarczony pod koniec roku.

  Przypominamy, iż na terenie Sieradza funkcjonuje bezpłatna aplikacja EcoHarmonogram. Aplikacja wspomaga mieszkańców, wyszukując harmonogram odbioru odpadów za pomocą adresu (bez rejestracji i logowania), przypomina o nadchodzących terminach ich wywozów oraz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów w gminie. W aplikacji znajdują się również informacje o punkcie selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)
i innych lokalizacjach, do których można przekazać odpady.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sieradza
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel. 43/826-61-84, 43/826-61-66, [email protected]

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sieradzu
ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz
tel. 43/822-40-53, [email protected]

 Źródło UM Sieradz.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz