poniedziałek, 4 grudnia 2023

Budowa ul. Sikorskiego z dofinansowaniem

Ponad 9 mln zł dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa pozyskał sieradzki magistrat na budowę nowej drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowę ul. Jesionowej.

Obie inwestycje są ściśle ze sobą powiązane, a ich realizacja pozwoli bezpośrednio połączyć ul. Sikorskiego z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Wartość obu przedsięwzięć szacowana jest na 15,8 mln zł (wartość kosztorysowa). - To kolejny przykład, jak aktywnie Urząd Miasta pozyskuje wsparcie zewnętrzne. W przypadku tej inwestycji to nie koniec starań o dofinansowanie, bo rozmawiamy aktywnie ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu na temat budowy ronda na skrzyżowaniu nowo budowanej drogi z ul. Reymonta oraz z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o wsparciu przy budowie ronda przy włączeniu ul. Jesionowej w ul. POW - wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Wsparcie finansowe z budżetu państwa przewidziane jest na lata 2024-25.

Sieradzki magistrat ma już gotowy projekt dotyczący budowy ul. Sikorskiego i rozbudowy ul. Jesionowej.

Szczegółowy zakres inwestycji:

I. „Rozbudowa ulicy Jesionowej w Sieradzu”

1. W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię ulicy Jesionowej o szerokości 7,0 m w przekroju ulicznym ograniczoną z obu stron krawężnikiem betonowym. W ciągu drogi zaprojektowany został chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m po stronie wschodniej oraz ścieżka rowerowa z masy bitumicznej o szerokości 2,0 m po stronie zachodniej. Zarówno chodnik jak i ścieżka oddzielone są do jezdni pasem zieleni. Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu typu rondo z ulicą POW (drogą wojewódzką nr 480) i kończy na wysokości posesji nr 50 ok. 50 m przed skrzyżowaniem z ul. Reymonta. Projektowane rondo posiadać będzie jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m, oraz pierścień najazdowy o nawierzchni betonowej wyodrębniony od jezdni krawężnikiem kamiennym. W zakresie projektowanego ronda przewidziano wykonanie przejazdu dla pojazdów nienormatywnych o nawierzchni z kostki granitowej po stronie południowej ronda, pozostała część wyspy centralnej zostanie wyodrębniona krawężnikiem kamiennym wystającym oraz zagospodarowana zielenią niską. Jezdnie w obrębie projektowanego ronda zostaną wyodrębnione krawężnikami kamiennymi. Na wlotach ronda przewidziano wykonanie wysp kanalizujących ruch, które będą wyodrębnione od nawierzchni jezdni krawężnikiem kamiennym, oraz w obrębie przejść dla pieszych krawężnikiem kamiennym. Wyspy kanalizujące będą posiadały nawierzchnię granitową, a w obrębie przejść nawierzchnię z kostki brukowej.

2. W ramach inwestycji w obrębie przejść dla pieszych przewiduje się wykonanie nawierzchni wskaźnikowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. W ramach zadania przewiduje się wykonanie rozbudowy ulicy Podmiejskiej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej obramowanej obustronnie krawężnikiem z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej.

4. W ramach przedmiotowego zakresu przewiduje się rozebranie nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. POW i urządzenie zgodnie z MPZP na tym odcinku ciągu pieszego nawiązanego do przewidzianego do odtworzenia pobocza drogi wojewódzkiej.

5. Na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Podmiejskiej przewiduje się wykonanie ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej.

6. Natomiast na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Dębowej zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m z kostki brukowej. W ciągu ul. Jesionowej występuje jeszcze jedno skrzyżowanie z ulicą Bukową / Leszczynową gdzie zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe wyniesione, nawierzchnię tego skrzyżowania przewidziano do wykonania z kostki brukowej z łagodnymi najazdami sinusoidalnymi wykonanymi na długości 2 m.

7. Zjazdy do działek sąsiednich przewidziano do wykonania z kostki betonowej.

8. Odwodnienie projektowanej drogi odbywać się będzie poprzez skierowanie wód opadowych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów a następnie do systemów odwadniających.

9. Projektuje się budowę nowego oświetlenia drogowego na odcinku ul. Jesionowej w Sieradzu opartego o 30 szt. latarni z zamontowanymi na nich oprawami oświetleniowymi.

10. Przewidziano 69 szt. drzew. Nasadzenia planuje się przeprowadzić na terenie inwestycji w miejscach gdzie zagospodarowanie terenu i istniejąca infrastruktura na to pozwalają.


II. „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta w Sieradzu”

1. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 697 m jezdni o szerokości 7,0 m w przekroju ulicznym ograniczoną z obu stron krawężnikiem betonowym, w obrębie projektowanych rond obramowania przewidziano w postaci krawężnika kamiennego.

2. W ciągu drogi przewidziano do wykonania chodnik o szerokości 1,5 m, regulując i zabezpieczając w ten sposób ruch pieszych oraz ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m. Chodnik posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast ścieżka rowerowa została zaprojektowana z masy bitumicznej.

3. Zarówno chodnik, jak i ścieżka oddzielone są od jezdni pasem zieleni, w którym przewidziano nasadzenia drzew oraz humusowanie z obsiewem trawą.

4. W obrębie ulicy Reymonta przewidziano odtworzenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego po stronie północnej.

5. Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu typu rondo z ulicą Reymonta i kończy skrzyżowaniem również typu rondo z ulicą Sikorskiego. W ciągu tego odcinka występują jeszcze dwa skrzyżowania z ulicą Bohaterów Września, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe z wyniesioną tarczą, oraz skrzyżowanie zwykłe z ulicą Staropolną. Jezdnia projektowanych rond posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m, pierścień najazdowy oddzielony od jezdni krawężnikiem kamiennym o nawierzchni betonowej szerokości 2,5 m. Na obu rondach przewidziano wykonanie wyniesionej wyspy wyodrębnionej pierścieniem odbijającym koło z kostki granitowej, na wyspach centralnych rond przewidziano nasadzenie zieleni niskiej.

6. Rondo na ul. Reymonta będzie rondem czterowlotowym odpowiednio posiada dwa wloty drogi powiatowej (ul. Reymonta), wlot drogi gminnej ul. Jesionowej od strony północnej oraz wlot nowoprojektowanej drogi gminnej od strony południowej.

7. Rondo na ul. Sikorskiego jest również rondem czterowlotowym w ramach którego zaprojektowano wlot ul. Sikorskiego, wlot nowoprojektowanej drogi gminnej od strony północnej oraz dwa wloty planowanych dróg gminnych w kierunku południowym i zachodnim tymczasowo zamknięte służące jedynie obsłudze przyległych nieruchomości gruntowych. Na projektowanych wlotach przewidziano wykonanie wysp kanalizujących ruch wyodrębnionych od jezdni krawężnikiem kamiennym. Nawierzchnie wysp kanalizujących przewidziano do wykonania z kostki kamiennej, w obszarze przejść z kostki brukowej oraz w obszarze przejazdów rowerowych z nawierzchni bitumicznej.

8. W obrębie skrzyżowań z ulicą Sikorskiego oraz Bohaterów Września zaprojektowano po dwie zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej wraz z peronami i wiatami przystankowymi. W obrębie skrzyżowania z ulicą Staropolną zaprojektowano miejsce obsługi rowerzystów, w ramach którego przewidziano wykonanie elementów małej architektury, wiaty do odpoczynku oraz wydzielenie miejsca na toaletę.

9. Zjazdy do działek sąsiednich zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej. Połączenie krawędzi zjazdów indywidualnych przewidziano z kostki brukowej. W sąsiedztwie zjazdów w miejscu występowania furtek przewidziano wykonanie dojść pieszych do posesji.

10. Odwodnienie projektowanej drogi odbywać się będzie poprzez skierowanie wód opadowych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów deszczowych, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

11. Projektuje się budowę oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta w Sieradzu, opartego o 43 szt. latarni z zamontowanymi na nich oprawami oświetleniowymi.

12. Z uwagi na funkcję ekologiczną drzew postanawia się przyjąć szerszy plan rekompensaty utraconego ekosystemu. W związku z powyższym do nasadzenia przewidziano 230 szt. drzew oraz 132 krzewy. Nasadzenia planuje się przeprowadzić wzdłuż przebudowywanych dróg na całych jej długościach w miejscach gdzie zagospodarowanie terenu i istniejąca infrastruktura na to pozwalają. Źródło UM Sieradz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz