poniedziałek, 15 stycznia 2024

Informacja dla przedsiębiorców posiadających licencję TAXI

Urząd Miasta Sieradza Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych informuje, że przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W związku z powyższym przedsiębiorcy mają obowiązek przedłożyć organowi licencyjnemu następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym, czyli:
    • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
    • oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
    • odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdami samochodowymi – prawo jazdy.

Organ ma 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów na ich weryfikację, w wyniku której w przypadku spełnienia wymagań określonych w ustawie poinformuję o tym przedsiębiorcę.

W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Po tym terminie niezweryfikowane licencje tracą ważność z mocy prawa.


Wszelkich informacji udziela Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Sieradza pokój 012 parter tel. 43 826-61-82 w godzinach od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. Źródło UM Sieradz.

 

  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz