środa, 20 maja 2020

Czyste powietrze zdrowy wybór

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.


Realizacja programu: 2018-2029

Formy dofinansowania

·         Dotacja
·         Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem
    • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła
        ◦ Kotły gazowe
        ◦ Kotły olejowe
        ◦ Węzły cieplne
        ◦ Ogrzewanie elektryczne
        ◦ Pompy ciepła
        ◦ Kotły na paliwo stałe (węgiel, pellet) spełniające wymagania programu
    • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu jako element uzupełniający wymianę źródła ciepła
    • Docieplenie przegród budowlanych (zewnętrznych, wewnętrznych, stropów, fundamentów)
    • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), bram garażowych, o odpowiednich wymaganiach przenikalności cieplnej
    • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
    • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
    • Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)

Najważniejsze warunki programu:

- O dotację może ubiegać się osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100.000 zł (dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)
- Prowadzona w budynku działalność gospodarcza (również wynajem czy najem okazjonalny) nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej
- Termin realizacji inwestycji nie może przekroczyć 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
- Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła, potwierdzona dokumentami zezłomowania
- Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową
- Możliwość sfinansowania kosztów poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.
- Pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne itp. – zeroemisyjne instalacje mogą liczyć na wyższe kwoty dofinansowania
- Szybki okres weryfikacji wniosku – do 30 dni

Progi finansowe:
Beneficjenci są podzieleni na 2 kategorie:
1
Wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania - deklaracja dochodów w postaci oświadczenia. Są to osoby, których roczny dochód nie przekracza 100.000  złotych. Kwota dofinansowania wyniesie do 20.000 zł, ale może zwiększyć się do 30.000 zł, dzięki dwóm bonusom:
+ bonus klimatyczny do 5.000 zł (zależny od emisyjności źródła)
+ dotacja Mój Prąd 5.000 zł na instalacje fotowoltaiczne
Rodzaje możliwych kosztów poziom podstawowy
2
Wnioskodawcy mają prawa do podwyższonego dofinansowania, do 60 % wartości inwestycji. W ich gospodarstwie domowym dochód netto na osobę sięga do 1400 zł miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego lub do 1960 zł dla jednoosobowego. W tej grupie kwota dofinansowania może sięgać do 32.000 zł + ew. dotacja Mój Prąd 5.000 zł - łącznie do 37.000 zł dofinansowania.
Dochód jest potwierdzany zaświadczeniem wydanym zgodnie z art. 411 ust.10g ustawy-Prawo ochrony środowiska.
Wchodzi w życie nie wcześniej niż po wejściu w życie zmian legislacyjnych umożliwiających wydawanie zaświadczeń. 

Rodzaje możliwych kosztów poziom rozszerzony

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla budynków zlokalizowanych na terenie Sieradza mieści się w Urzędzie Miasta Sieradz – II piętro pokój 47, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Osobą wskazaną do kontaktu jest Magdalena Chrzanowska, tel. (43) 826 61 47, e-mail: [email protected].


Zakres działalności Punktu:

- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
- pomoc w przygotowaniu wniosku wraz z Wnioskodawcą pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
- weryfikacja wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
- doradztwo w zakresie programu Czyste Powietrze.
Źródło UM Sieradz


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz