piątek, 3 września 2021

Norwid w QR kodach

Chcesz wpisać się w kulturalny pejzaż Sieradza? Pamiętasz wiersze Patrona Roku 2021 Cypriana Kamila Norwida? Lubisz wyzwania? Weź udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Fortepian Chopina”. Do uczestnictwa w konkursie zaprasza Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, która realizuje projekt „Fortepian Chopina” finansowany przez Fundację LOTTO w ramach programu „Patroni Roku 2021”.

 


To nie jest zwyczajny konkurs recytatorski. Nie musisz przyjeżdżać i stawać przed jurorami. Nagrywasz, na przykład telefonem, dwa filmiki, na których recytujesz „Fortepian Chopina” i drugi dowolnie wybrany wiersz Cypriana Kamila Norwida i wysyłasz do biblioteki z formularzem zgłoszenia. To wszystko.

            Konkurs „Fortepian Chopina” jest niezwykły z jeszcze jednego powodu – najlepsze interpretacje wierszy Patrona Roku 2021 na trwałe wpiszą się w pejzaż kulturalny Sieradza. Zostaną umieszczone w internecie, a ich oglądanie umożliwią wygenerowane do nich QR kody, które znajdą się na rzeźbie inspirowanej wierszem Norwida. Dzieło zostanie uroczyście odsłonięte we wrześniu, w dniu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród. Aplikacja w telefonie wystarczy, by każdy kto będzie podziwiał rzeźbę, obejrzał również nagrodzone filmiki.

            Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do zmierzenia się z twórczością wielkiego polskiego poety i współtworzenia kulturalnej przestrzeni miasta. Regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.pbp.sieradz.pl.

W linku poniżej można pobrać wszystkie niezbędne dokumenty

https://docs.google.com/document/d/13OtylPG7svU_a1X97KWosUzwre35qGgo/edit?usp=sharing&ouid=111361129918474257770&rtpof=true&sd=true

 


Powiatowy Konkurs Recytatorski

FORTEPIAN CHOPINA

 

 

REGULAMIN

Celem konkursu jest promowanie twórczości Patrona Roku 2021 Cypriana Kamila Norwida w nowoczesny sposób, budzenie zainteresowania literaturą polską, zwłaszcza poezją, propagowanie jej piękna, rozwijanie kultury słowa i sztuki recytatorskiej, doskonalenie umiejętności mówienia i interpretowania tekstów poetyckich, rozwijanie wrażliwości na piękno języka polskiego.

 

ORGANIZATORZY 

         Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Fortepian Chopina” finansowanego przez Fundację LOTTO w ramach programu „Patroni Roku 2021”. Patronat medialny objęła Rozgłośnia Regionalna „Nasze Radio 104,7 FM” i internetowy portal informacyjny sieradztomy.pl.

 

UCZESTNICY

     Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu sieradzkiego.

 

FORMA KONKURSU

          Konkurs odbędzie się w formie zdalnej. Uczestnicy nagrywają swoje recytacje za pomocą telefonu komórkowego w formie dwóch filmików, każdy bez cięć i montażu i bez użycia rekwizytów, następnie nagrania przysyłają drogą elektroniczną (wówczas plik nie może być większy niż 20 MB) na adres : [email protected] wpisując w tytule: FORTEPIAN CHOPINA lub dostarczają na pendrivie do siedziby PBP, ul. Żwirki i Wigury 4 w Sieradzu do godziny 10.00 w dniu 20 września 2021 roku.

Przyjęcie zgłoszenia elektronicznego organizator potwierdzi mailem (w przypadku braku potwierdzenia w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt telefoniczny z opiekunem konkursu – Joanną Chachuła – 43 822 36 70).

 

ZASADY UCZESTNICTWA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

·       Repertuar recytatora obejmuje dwa wiersze Cypriana Kamila Norwida – każdy uczestnik obowiązkowo recytuje „Fortepian Chopina”, a drugi wiersz wybiera samodzielnie.

·       Każdy uczestnik jest zobowiązany przedłożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie papierowej lub elektronicznej (zdjęcie lub skan podpisanego formularza). Formularz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

·       Warunkiem  udziału  w konkursie  jest przekazanie Organizatorowi podpisanej Klauzuli informacyjnej w formie papierowej lub elektronicznej (zdjęcie lub skan podpisanego formularza) – wyrażenie  zgody  na przetwarzanie  danych  osobowych  w celu przeprowadzenia konkursu, publikacji jego wyników oraz promocji. Formularz Klauzuli informacyjnej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

·       Udział w konkursie jest jednoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do autorskiego wykonania wierszy Cypriana Kamila Norwida. Jest to niezbędne do udostępnienia nagrodzonych filmów w QR kodach umieszczonych na rzeźbie, co jest nieodłącznym elementem nagród.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

·       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 września 2021 roku.

·       Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystości odsłonięcia rzeźby 25 września.

 

KOMISJA KONKURSOWA

Recytacje oceniać będzie profesjonalna trzyosobowa komisja konkursowa.

 

NAGRODY

Filmiki z wierszami w wykonaniu laureatów zostaną umieszczone w internecie, a wygenerowane do nich QR kody zamontowane na rzeźbie inspirowanej wierszem Norwida „Fortepian Chopina”, która będzie odsłonięta przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Przy wykorzystaniu aplikacji QR kodów filmy będą ogólnie dostępne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy miejsc I-III zostaną dodatkowo uhonorowani książkami.

INNE 

·   Wszystkie ewentualne sprawy sporne, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga organizator.

·   Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu oraz jego zmiany  z powodu zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenie z tym związane. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej biblioteki.

 

          W ZAŁĄCZENIU:   Formularz zgłoszeniowy i Klauzula informacyjna.              

 

 

         

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU

im. Władysława Broniewskiego

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4; NIP 827-11-30-233

tel./fax 43 827 16 41, tel. 43 822 36 70, 43 822 36 71

e-mail: [email protected], www.pbp.sieradz.pl

opiekun konkursu -  Joanna Chachuła  [email protected] 43 822 36 70

 


 

                                                                                                   Załącznik do regulaminu

konkursu „Fortepian Chopina

 

 

Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej w konkursie „Fortepian Chopina

 

 

Dane uczestnika konkursu:

 

Imię i nazwisko:

 

……………………………….........................…………...................................................................………….………

 

Nazwa i adres szkoły, klasa:

 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………….............…

 

Tytuł i autor wybranego wiersza:

 

..............................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna recytatora i telefon kontaktowy:

 

..............................................................................................................................................................

 

Oświadczenie

 

W związku z udziałem mojego dziecka ....................................…………………………………………………........

                                                                                                     (proszę podać imię i nazwisko)

w konkursie „Fortepian Chopina", organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu, (proszę wpisać znak „x” we właściwym okienku):

potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu,

akceptuję wszystkie jego postanowienia,

□wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie organizacji konkursu, obejmujące:

wykonywanie zdjęć mojego dziecka w trakcie ogłoszenia wyników oraz nieodpłatne
i bezterminowe wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w dokumentacji związanej
z konkursem,

nieodpłatną publikację imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nieodpłatną publikację wykonanych fotografii i materiałów filmowych z jego wizerunkiem na stronach internetowych organizatora, tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów, relacjonujących przebieg konkursu.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.,
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

 

………………….……………….…………………………...…………

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

         niepełnoletniego uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(informacje wynikające z art. 13 RODO)

 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu.

Kontakt do inspektora danych osobowych: Tomasz Oszczęda, mail: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

·       w celu organizacji konkursu „Fortepian Chopina",

·       w celu udokumentowania konkursu „Fortepian Chopina",

·       w celu promocji konkursu „Fortepian Chopina".

Wizerunki oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu mogą być upublicznione na stronach internetowych organizatora konkursu oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w art. 6 ust. 1 pkt a (na podstawie zgody) oraz art. 9 ust.1 pkt a (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, a po upływie tego okresu, przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

Właściciel danych osobowych ma prawo:

·       dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

·       żądania sprostowania danych,

·       do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

·       do ograniczenia przetwarzania danych.

·       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

…………………………………                                   ……………………..……..………………      

           miejscowość, data                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                              niepełnoletniego uczestnika konkursu

 

                          

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.