piątek, 21 kwietnia 2023

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu sieradzkiego

W  dniach od  17 kwietnia do 23 maja br. na terenie powiatu sieradzkiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska w Sieradzu, będzie pracować w budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu (zdjęcia pomocnicze poniżej).

(Źródło Powiat Sieradz)

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie

w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia terminu wskazanego w wezwaniu imiennym.


USTAWOWY OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

1. Mężczyźni urodzeni w 2003 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

 5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),

- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w celu ustalenia innego terminu powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny tj. mężczyźni, którzy mają orzeczoną kategorię zdrowia i posiadają książeczkę wojskową zabierają ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, - dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),

- książeczkę wojskową.


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Dodatkowych  informacji  na temat kwalifikacji wojskowej udziela Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sieradzu  tel.: 43 822 42 12Brak komentarzy:

Prześlij komentarz