piątek, 13 października 2023

Realizacja projektu cyberbezpieczeństwa Powiatu Sieradzkiego

Liczba zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa wzrasta z roku na rok. Każda taka sytuacja  stanowi ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obywateli poprzez przejęcie danych osobowych, naruszenie prywatności czy utratę środków finansowych. Bezwzględnie należy temu skutecznie przeciwdziałać, poprzez wprowadzanie zabezpieczeń i podnoszenie świadomości użytkowników.

(Źródło Powiat Sieradzki)

Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom w bieżącym roku Powiat Sieradzki zrealizował projekt grantowy pod nazwą „Cyfrowy Powiat”, którego nadrzędnym celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.


Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja przebiegała w następujących etapach:


• Zakup i instalacja sprzętu serwerowego;


• Zakup i wdrożenie oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania zasobami IT i oprogramowania serwerowego wraz z licencjami dostępowymi;


• Zakup i konfiguracja stacji roboczych oraz mobilnych stacji roboczych wraz z systemami operacyjnym.


Jednym z elementów realizacji projektu było przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Realizacja projektu w głównej mierze znacząco usprawni obsługę petenta przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych starostwa.


Zakup sprzętu i oprogramowania był niezbędny w celu dostosowania infrastruktury do zmieniających się wymagań, zwiększającej się liczby procesów cyfrowych oraz liczby obsługiwanych interesantów w ramach zadań starostwa.


Wartość projektu wynosiła 350 000,00 zł.


Projekt finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Całość sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz