piątek, 6 października 2023

"STOP dla hejtu w Sieradzu"

 Dziś w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu oficjalnie zainaugurowano projekt „STOP dla hejtu w Sieradzu”, który będzie realizowany w ramach „RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. W trakcie spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów przedstawiono założenia i cele projektu. Wśród nich kluczowe będą działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców w obszarze problematyki cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści i zachowań patologicznych.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 oraz funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Sieradzu. Wszyscy zgromadzeni zgodnie wskazywali na skalę problemu z hejtem, cyberprzemocą, niską świadomość prawną uczniów i rodziców oraz konieczność podjęcia zdecydowanych kroków, aby przeciwdziałać tym zjawiskom. Projekt będzie realizowany w sieradzkich szkołach do końca 2023 r.


     W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną m.in. zajęcia dla uczniów sieradzkich szkół podstawowych z przedstawicielami policji, specjalistą ds. cyberprzemocy oraz znanym prawnikiem Anną Marią Wesołowską. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty teatralne oraz konkursy związane z tematyką projektu. Zakupione zostaną także gadżety z numerami telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.


     Adresatami projektu jest ok. 300 uczniów klas VI uczestniczących w warsztatach i konkursach oraz ok. 400 uczniów klas VII-VIII, ok. 300 rodziców uczniów sieradzkich szkół podstawowych i ok. 150 nauczycieli uczestniczących w spotkaniach autorskich z prawnikiem.


     Koszt projektu to 79.650,00 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Sieradza oraz pozyskanego dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 64.850,00 zł.PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


1. Strona internetowa i profil na portalu społecznościowym

W ramach przedsięwzięcia zostanie utworzona strona internetowa, na której będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące projektu, zdjęcia, artykuły, filmy, reportaże, prezentacje z realizacji projektu, a także materiały oraz porady dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Utworzony zostanie również profil na portalu społecznościowym, w ramach którego młodzież będzie mogła dzielić się spostrzeżeniami, uwagami, komentarzami do każdego działania projektowego. Na stronie internetowej i na portalu społecznościowym odbędzie się także głosowanie w plebiscycie na: najciekawsze zdjęcie obrazujące Dzień Życzliwości, najlepszy podcast, najlepszy film amatorski w tematyce projektu. Podsumowaniem projektu będzie wirtualna ankieta przeprowadzona wśród uczniów na temat rezultatów projektu.


2. Zakup skrzynek korczakowskich

Skrzynka Korczakowska to skrzynka, do której wszyscy uczniowie mogą anonimowo wrzucać listy z prośbami, pytaniami, skargami, wątpliwościami. Inicjatorką i pomysłodawczynią jest znana prawnik i sędzia Anna Maria Wesołowska. Skrzynka ma służyć dzieciom do zgłaszania trudnych spraw z informacją „możesz zostawić informację z numerem telefonu lub poprosić o indywidualne spotkanie, możesz zostawić adres e-mail, możesz prosić o zamieszczenie odpowiedzi na tablicy szkolnej”. Nadawca będzie mógł pozostać anonimowy. To, o czym mówią dzieci miedzy sobą, teraz będą mogły szczerze powiedzieć, bez wstydu i strachu, że je wyśmieją.


3. Zakup materiałów wspierających uczniów w trudnych sytuacjach

Młodzi ludzie reagują na kryzysowe sytuacje gwałtownie i spontanicznie. W trudnych momentach życia mogą szukać ucieczki od problemów w sposób nieodpowiedni, a czasem zagrażający ich życiu i zdrowiu. Dlatego powinni mieć pod ręką, w widocznych i znanych dla nich miejscach pod ręką bezpieczną, anonimową pomoc w postaci numerów telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. Doskonałym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach będą powerbanki, które stanowią obecnie niezbędny element ich codzienności, na których naniesione będą dane teleadresowe, z których będą mogły skorzystać bez konieczności poszukiwania takich informacji w internecie. Wręczone one będą wszystkim dzieciom klas VI, z którymi będą przeprowadzone zajęcia z policjantem i specjalistą ds. cyberprzemocy. Ponadto zakupione zostaną długopisy z telefonami zaufania, które będą dostępne na spotkaniach z prawnikiem, w których uczestniczyć będą uczniowie klas VI – VIII. Każdy kto będzie czuł potrzebę posiadania pod ręką takich telefonów, będzie mógł go otrzymać.


4. Warsztaty profilaktyczno – teatralne dla uczniów szkół podstawowych

Pod okiem wykwalifikowanego fachowca, uprawnionego do prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym z grupą teatralną przeprowadzone zostaną cykliczne, dwugodzinne warsztaty profilaktyczno-teatralne dla młodzieży z sieradzkich szkół. Celem zajęć będzie przygotowanie krótkiego (20 min.) przedstawienia, obrazującego problem hejtu w codziennej, szkolnej rzeczywistości, jego wpływ na funkcjonowanie młodych ludzi, uczucia hejtera i ofiary. Efekty pracy zostaną zaprezentowane podczas gali podsumowującej, w czasie której obecne będą także delegacje sieradzkich szkół podstawowych (profilaktyka rówieśnicza).

Na zakończenie, w ramach podziękowań za trud i czas poświęcony na stworzenie spektaklu, przewidziane zostały nagrody dla uczestników.

Uczestnicy: 20 uczniów szkół podstawowych

Liczba spotkań: 24 x 2 h + 1 próba x 2 godziny w Teatrze Miejskim. Łącznie 50 h.


5. Spotkania ze specjalistą z zakresu cyberprzestępczości

Specjalista odbędzie cykl spotkań z uczniami, a także poprowadzi prelekcję na forach dla rodziców i nauczycieli. Tematyka spotkań z uczniami:


- omówienie pojęć „hejtowanie”, „mowa nienawiści”

- omówienie sposobów reagowania na tego typu treści

- poszerzenie świadomości na temat zjawiska „hejtowania”

- poszukiwanie alternatywnych sposobów wyrażania opinii

- kształtowanie oraz promowanie postaw asertywnych

- omówienie sposobów reagowania – ofiary oraz świadka


Liczba spotkań: 1h x 15 oddziałów klas VI sześciu szkół. Łącznie 15 h.


6. Spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu

Spotkania będą prowadzone bezkosztowo przez przedstawicieli Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Sieradzu jako współorganizatora projektu, którego głównym celem będzie:


- omówienie w przystępny dla dzieci sposób rodzajów zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu przez młodych ludzi,

- wskazanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci, aby nie paść ofiarą przestępstw internetowych,

- omówienie przestępstw popełnianych w sieci przez osoby nieletnie oraz na szkodę małoletnich,

- konsekwencje prawne oraz skutki społeczne związane z popełnianiem przez nieletnich czynów karalnych,

- wskazanie możliwości udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym zjawiskiem cyberprzemocy oraz świadkom tego rodzaju przestępstw.


Uczestnicy: ok.300 uczniów klas VI sześciu sieradzkich szkół podstawowych

Liczba spotkań: 1h x 15 oddziałów klas VI sześciu szkół. Łącznie 15h.


7. Spotkania autorskie z prawnikiem dla uczniów

W ramach projektu odbędzie się 6 spotkań dla uczniów klas VI-VIII wszystkich 6 sieradzkich szkół podstawowych.  Spotkania poprowadzi znana prawnik i sędzia Anna Maria Wesołowska, która przedstawi swój autorski wykład, poparty bogatym wieloletnim doświadczeniem. Jest to kluczowy element projektu, ponieważ dla młodych osób wkraczających w wiek dojrzewania niezwykle silny wpływ na budowanie systemu wartości mają osoby znane z telewizji, internetu. Oddziaływanie takich wzorców kształtuje późniejsze zachowania i daje szansę na wypracowanie prawidłowych wzorców tożsamości w życiu dorosłym. Dlatego tak ważne jest, by osoba o uznanym autorytecie, z ogromną wiedzą nie tylko prawniczą, ale i dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw dotyczących nieletnich, będzie mogła nie tylko przeprowadzić wykład teoretyczny, ale także roboczy panel dyskusyjny - podczas spotkania udzielone zostaną dzieciom odpowiedzi na pytania, które wcześniej zadały poprzez skrzynkę korczakowską.


Sędzia uświadomi dzieciom, gdzie istnieje granica między żartem, a wykroczeniem, między głupstwem a przestępstwem, jak odróżnić co jest dobre, a co złe. Wśród omawianych zagadnień i przykładów znajdą się m.in. kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, wyśmiewanie, hejt w internecie, demoralizacja, grooming, cyberprzemoc, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli,  używki. Pani Sędzia zachęci uczniów do rozmów z dorosłymi i proszenia ich o pomoc. Uwrażliwi młodych ludzi na konieczność reagowania na krzywdę innych, ale też wskaże konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań.

Uczestnicy: ok. 700 uczniów sieradzkich szkół kl. VI-VIII

Liczba godzin: 2h (1,5h wykładu oraz 30 min panelu dyskusyjnego) x 6 spotkań.


8. Spotkania autorskie z prawnikiem dla rodziców i nauczycieli

W ramach projektu odbędą się 4 spotkania dla rodziców. Spotkania poprowadzi znana prawnik i sędzia Anna Maria Wesołowska, która przedstawi swój autorski wykład, poparty bogatym wieloletnim doświadczeniem. Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy na temat nowych zagrożeń oraz form przemocy wobec nieletnich, jak i wskazanie możliwości ich eliminowania poprzez wczesną profilaktykę oraz współpracę rodziców z placówkami oświatowymi. Ponadto zostaną omówione zasady odpowiedzialności dzieci i młodzieży, relacje rodzice – szkoła w przypadku problemów oraz rola mediacji w placówkach edukacyjnych. Uwrażliwi dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem, stawiania granic, wdrażania go do odpowiedzialności. Wykład poparty będzie doświadczeniem z sali sądowej.

Uczestnicy: ok. 400 rodziców uczniów sieradzkich szkół

Liczba godzin: 2h x 4 spotkania (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 10 oraz szkoły 6,8 i 9 w SP nr 9)


9. Dzień Życzliwości i konkurs

Od czasu poprzedniej edycji projektu „Nie dla hejtu” coroczną tradycją sieradzkich podstawówek stał się Dzień Życzliwości.

Tym razem przedmiotem głosowania będzie zdjęcie, przedstawiające istotę, kwintesencję tego dnia. Zdjęcia szkolne wezmą udział w plebiscycie na stronie projektu oraz na grupie na portalu społecznościowym. Z każdej szkoły podstawowej wyłonione i nagrodzone zostanie jedno zdjęcie.Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas gali podsumowującej.


10. Konkurs na najlepszy podcast

Uczniowie sieradzkich szkół podstawowych nagrają podcast, który przedstawi skutki zmagania się ofiary ze skutkami hejtu. Będzie można przeprowadzić wywiad z rodzicami, bezpośrednią ofiarą, specjalistami, ekspertami, dyrektorami szkół. Ważne, aby słuchacze poznali punkt widzenia i uczucia ofiary. Podcasty szkolne wezmą udział w plebiscycie na stronie projektu oraz na portalu społecznościowym. Z każdej szkoły podstawowej wyłoniony i nagrodzony zostanie jeden podcast.


11. Konkurs na najlepszy film amatorski w tematyce projektu

Postęp w zakresie możliwości, jakie daje posługiwanie się telefonem komórkowym oraz Internetem pozwala na ogłoszenie konkursu, który powinien znaleźć szerokie grono odbiorców wśród społeczności szkolnej.

W każdej szkole podstawowej zostaną stworzone krótkie – 5-minutowe filmiki, przedstawiające temat projektu z perspektywy rzeczywistości szkolnej i głównych jej beneficjentów – uczniów. Filmiki szkolne wezmą udział w plebiscycie na stronie projektu oraz na grupie na portalu społecznościowym. Z każdej szkoły podstawowej wyłoniony i nagrodzony zostanie jeden film. Nagrodzony film zostanie zaprezentowany podczas gali podsumowującej oraz udostępniony szerokiej widowni za pomocą mediów społecznościowych.


12. Gala podsumowująca

Realizację wszystkich działań podjętych w projekcie podsumuje uroczysta gala zorganizowana w Teatrze Miejskim w Sieradzu, w której wezmą wszyscy realizatorzy i instytucje wspierające:


- samorządy uczniowskie z każdej ze szkół biorących udział w projekcie,

- kadra zarządzająca i pedagogiczna szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza,

- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu,

- przedstawiciele samorządów,

- przedstawiciele instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży,

- przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów.


Gala, oprócz wymiaru promocyjnego, ma być prezentacją szerokiego zakresu działań, jakie podejmowane są w Sieradzu od lat, dzięki prężnej współpracy samorządu miejskiego, policji i placówek oświatowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz