czwartek, 4 stycznia 2024

Rozpoczęcie naboru wniosków o najem mieszkań w SIM

Prezydent Miasta Sieradza ogłosił nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym budowanym w ramach inwestycji mieszkaniowej SIM Łódzkie Sp. z o.o. przy ul. gen. Wł. Sikorskiego w Sieradzu (Etap I - 48 mieszkań)

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 2 stycznia do 22 stycznia br.  w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, Biuro Obsługi Klientów (parter budynku) w godzinach pracy Urzędu.

Zasady i kryteria przydziału lokali mieszkalnych

O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o finansowym wsparciu niektórych inwestycji mieszkaniowych i kryteria określone w Uchwale Nr LXXXIX/613/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej w Sieradzu przez SIM Łódzkie Sp. z o.o., w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego (szczegółowe zasady i kryteria do pobrania poniżej).

Złożone w terminie wnioski podlegać będą ocenie przez powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza komisję ds. naboru lokali mieszkalnych – SIM Łódzkie Sp. z o.o.

W przypadku braków formalnych w złożonym wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Wniosek złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Spośród prawidłowo złożonych wniosków, które przejdą pozytywną weryfikację formalną i ocenę merytoryczną sporządzona zostanie Lista Rankingowa. O kolejności umieszczenia osób na liście decydowała będzie w pierwszej kolejności ilość uzyskanych łącznie punktów w ocenie merytorycznej, a w dalszej kolejności data i godzina złożenia wniosku.

W przypadku, gdy ilość wniosków zakwalifikowanych na Listę Rankingową będzie:
1. mniejsza niż ilość dostępnych lokali mieszkalnych (48 – I Etap), przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający.
2. większa niż ilość dostępnych mieszkań (48 – Etap I), sporządzona zostanie Lista Rezerwowa, na zasadach jak wyżej. Osoby z Listy Rezerwowej będą mogły zawrzeć w pierwszej kolejności umowę najmu, jeżeli osoby z Listy Rankingowej (listy podstawowej) zrezygnują z podpisania takiej umowy. Źródło UM Sieradz.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskami dostępne są tutaj. 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz