piątek, 21 lipca 2023

PONADPOWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI GARNIZONU ŁÓDZKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

19 lipca 2023 roku odbyły się ponadpowiatowe obchody Święta Policji garnizonu łódzkiego. Tegoroczne święto miało wyjątkowy charakter. W uroczystościach, które odbyły się w Zduńskiej Woli, uczestniczyli policjanci z Komend Powiatowych Policji w Poddębicach, Sieradzu, Łasku, Wieruszowie i Zduńskiej Woli. Zwieńczeniem uroczystości była defilada Kompanii Honorowej.

(Źródło KPP Sieradz)

Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 11.00, na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli. Swoją obecnością uświetnili ją znamienici goście na czele z nadinspektorem Sławomirem Litwinem- Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi. Wśród zaproszonych byli obecni: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Dawid Mazurkiewicz reprezentujący Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Rafał Jędrysiak – asystent Posła na Sejm RP Cezarego Tomczyka. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych powiatów: łaskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego -  starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie.

Nie zabrakło także przedstawicieli duchowieństwa na czele z księdzem podporucznikiem Jackiem Syjudem, Kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, a także Prawosławnym Kapelanem Wojewódzkim Policji w Łodzi księdzem podpułkownikiem Straży Granicznej Adamem Weremijewiczem. Obecni byli także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, prezesi sądów, prokuratorzy okręgowi i rejonowi. Dowódcy, komendanci, szefowie i dyrektorzy służb mundurowych. Przedstawiciele terenowych organów niezespolonej administracji rządowej. Przedstawiciele placówek oświatowych, reprezentanci innych instytucji działających na terenie powiatów biorących udział w uroczystości. Serdecznie przywitano byłych Komendantów Powiatowych Policji w Zduńskiej Woli i Wieruszowie: inspektora w stanie spoczynku Małgorzatę Mączyńską oraz inspektora w stanie spoczynku Henryka Ratajskiego. Zaproszenie przyjęli również: Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi – Jarosław Olbrychowski wraz z Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Józefem Kuczką oraz Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów – podinspektor Krzysztof Balcer. W obchodach udział wzięła także kadra kierownicza komend biorących udział w uroczystości oraz pracownicy cywilni jednostek.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinspektorowi Sławomirowi Litwinowi. Po chwili nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego.

Podczas uroczystości minutą ciszy upamiętniono także poległych na służbie policjantów.

W imieniu wszystkich komendantów współorganizatorów uroczystości, głos zabrał inspektor Robert Krawczyk Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli. Podziękował i wyraził uznanie dla codziennej służby policjantów oraz pracowników Policji.

Następnie odbyła się bardzo ważna część ceremonii związana z wręczeniem medali i odznaczeń, a także aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono młodszego inspektora Benedykta Andrzejaka Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, a medalem „Za zasługi dla Policji” - majora Piotra Chlebicza – Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.

W korpusie oficerów starszych awanse otrzymało dwoje policjantów.

W korpusie oficerów młodszych, na wyższe stopnie służbowe został awansowany jeden policjant.

W korpusie aspirantów, awanse otrzymało 8 funkcjonariuszy.

W korpusie podoficerów awanse otrzymało 17 policjantów.

W korpusie szeregowych wyższe stopnie służbowe otrzymało 8 policjantów.

Po tej najważniejszej części głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin, który podkreślił bardzo dobre wyniki pracy policjantów oraz wysokie oceny społecznej naszej służby.

Słowa uznania i podziękowania za służbę do wszystkich zgromadzonych na uroczystości policjantów i pracowników Policji skierowała również Starosta Powiatu Zduńskowolskiego Hanna Iwaniuk.

Zwieńczeniem uroczystości, była defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

(Źródło KPP Sieradz)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz