czwartek, 9 marca 2023

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Prezydent Miasta Sieradza informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z powyższym gmina miasto Sieradz planuje ubiegać się o dofinansowanie.

Aby móc złożyć wniosek o dotację, niezbędne jest przeprowadzenie rozpoznania wśród rolników, dotyczące ilości odpadów objętych programem. Zainteresowani rolnicy proszeni są o złożenie informacji (wg załączonego druku) w terminie do dnia 20 marca 2023 roku do Urzędu Miasta Sieradza.

Wypełnioną informację należy dostarczyć do Biura Obsługi Klientów Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]
W informacji należy określić rzeczywistą ilość odpadów, która zostanie zgłoszona do programu.

Dofinansowanie przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
    • Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
    • Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Dofinansowaniem nie są objęte koszty zbierania odpadów, dlatego rolnicy będą zobowiązani dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez Urząd Miasta Sieradza. Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), złożone i związane. Program obejmuje odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych. Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw i owoców, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.
Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez gminę miasto Sieradz dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informujemy, że złożenie informacji nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój 014 (parter) lub pod nr tel. 43/82-66-184 oraz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródło UM Sieradz.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.